INICI

REGLAMENT DE CAMPIONAT DEL CLUB
(CLUB DEL GOS D’ATURA CATALÀ)
 

  • A fi d'oferir una major difusió de la raça, el reconeixement dels millors exemplars, i la motivació cap a una cria de qualitat, la Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català, ha elaborat el següent reglament per a l'obtenció dels títols de "Campió del Club" i "Jove Campió del Club".
     
  • Aquest reglament entrarà en vigor a partir de la seva aprovació.
     
  • Les normes d'aquest reglament són d'obligatori compliment per a tots aquells propietaris d'exemplars de Gos d'Atura Català que vulguin optar a aquests títols.


DISPOSICIONS GENERALS

PRIMERA.- Comissió del “Campionat del Club

La Junta Directiva del Club del Gos d’Atura Català, designarà una Comissió de “Campionat del Club” que estarà formada, com a mínim, pel President, el Secretari i un Vocal de la Junta Directiva del Club.

La seva funció consistirà a vetlar pel compliment de la normativa del present reglament i resoldre els casos de dubtes que pogueren plantejar-se, per no estar contemplats o especialment ressenyats en el present reglament.

SEGONA.- Registre de resultats

La Junta Directiva del Club crearà un registre informatitzat amb tots els rapports, qualificacions i certificats que es concedeixin en totes i cadascuna de las exposicions i/o concursos puntuables per al Campionat.

La classificació provisional estarà exposada a la pàgina Web del Club i anirà actualitzant-se regularment tal com s'hi comuniquin els resultats de cada exposició o concurs puntuable.

TERCERA.- Exemplars Campions del Club

Els exemplars que obtenguin el titol de "Campió del Club", seran recomanats com a reproductors i seran objecte d'estudi morfològico, a fi de mantenir una base de dades permanentment actualiezada sobre les característiques de cadascun d'ells.

QUARTA.- Títols

Es concediran de forma anual i sempre en l'Exposició Monogràfica del Club els següents títols:

-
Campió del Club del Gos d'Atura Català (mascle ifemella), per a aquells exemplars de més de 15 mesos que hagin participat en classe Intermèdia, Oberta, Campions o Veterans i compleixin el present reglament.

- Jove Campió del Club del Gos d'Atura Català (mascle i femella), per a aquells exemplars entre 3 i 18 mesos que hagin participat en classe Molt Cadells, Cadells, Joves o Intermèdia i compleixin el present reglament.

Les puntuacions obtingudes pels exemplars, sols podran computar-se per a un dels dos títols ("Campión del Club" o "Jove Campió del Club") i mai per a ambdós.

Per a la inscripció dels exemplars en cada classe, seran d'aplicació les normes recolides en el Reglament de Certàmens de Morfologia Canina de la Reial Societat Canina d'Espanya.

CINQUENA.- Condicions per a l'obtenció dels títols

El Club del Gos d’Atura Català atorgarà el títol de "Campió del Club", així com el de "Jove Campió del Club" anualment, a aquells exemplars que obtinguin la puntuació requerida per als títols.

El títol de "Campió del Club" i el de "Jove Campió del Club", així com els trofeus corresponents, es lliuraran als guanyadors en la següent Monogràfica del Club en què serà obligatòria la participació dels exemplars premiats, llevat de causa de força major degudament justificada.

Sols podran ser proves valedores per al Campionat del Club, aquelles que siguen jutjades per Jutges Especialistes o Jutges Recomanats pel Club i siguin anunciades al calendari com a proves valedores per al Campionat.

El calendari de proves valedores per al Campionat serà elaborat per la Junta Directiva del Club i publicat al Web. Aquest calendari tindrà sempre el valor de provisional, i estarà subjecte a canvis per causes de força major.

Podran participar en les proves tots aquells exemplars de Gos d’Atura Català que es trobin inscrits en el LOE o RRC, o en un altre Llibre d'Orígens reconegut per la RSCE i la FCI.

Tindran dret a l'obtenció del títol de "Campió del Club" i al de "Jove Campió del Club", els exemplars que, havent obtingut la puntuació requerida, compleixin els següents requisits:

1. ser un gos/sa de la raça Gos d’Atura Català inscrit al LOE o RRC o en un altre Llibre d'Orígens reconegut per la RSCE i la FCI.

2. El propietari/a de l'exemplar participant haurà de ser soci del Club i estar al corrent de pagament de la quota anual.

3. Per al títol de "Campión del Club" serà requisit indispensable l'obtenció d'un Excel·lent en la Monogràfica del Club; per al títol de "Jove Campió del Club", un Excel·lent en classe Jove o Intermèdia o un Molt Bo en classe cadells o Molt Cadells.

4. Haver puntuat en almenys quatre de les proves puntuables.

5. Haver presentat al Club el diagnòstic de displàssia de l'exemplar, complint la normativa vigent a tal efecte.

El sistema de puntuació està format per dos barems, el primer en relació a la qualificació obtinguda per l'exemplar i el segon com a coeficient de la prova a celebrar. Per a obtenir la puntuació total cal multiplicar aquests dos barems.

La puntuació requerida per a l'obtenció del títol "Jove Campió del Club" és de 100 punts, obtinguts sempre entre els 3 i els 18 mesos d'edat de l'exemplar. (Aquesta puntuació es considera provisional, i pot ser canviada per la Junta Directiva del Club).

La puntuació requerida per a l'obtenció del títol "Campió del Club" és de 200 punts, obtinguts en un termini màxim de 24 mesos. (Aquesta puntuació es considera provisional, i pot ser canviada per la Junta Directiva del Club).

SISENA.- Barems de puntuació

QUALIFICACIONS

punts

 

COEFICIENTS

Excel·lent 1r

3

 

 Concursos Nacionals o proves en les quals no es posi en joc el CAC de la RSCE

 

 1

Excel·lent 2n

2

 

Excel·lent 3r i següents

1

 

CAC (o Rap. CAC)

2

 

CACIB

2

 

Exposició Nacional

2

RCAC

1

 

Exposició Internacional

3

RCACIB

1

 

Exposicions en què es posi en joc el punt obligatori de la RSCE

 

4

Millor de sexe opost

2

 

Millor de Raça

4

 

  
Per a les classes "Cadell" i "Molt Cadells", la qualificació de "Molt Bo" puntuarà igual que la d'"Excel·lent" per a la resta de classes.

 

Exposició Monográfica

6

 

 En les Monogràfiques de tipus “B” i d'altres no especificades en aquest barem, el coeficient serà assignat per la Junta Directiva, en funció del tipus de prova i del Jutge designat per a aquesta.


    SETENA.- Homologació dels tÍtols
 

    Per a l'homologació dels títols, el propietari de l'exemplar haurà de:

1. Sol·licitar per escrit l'homologació del títol a la Comissió de Campionat tan aviat obtingui la puntuació requerida i, com a mínim, 30 dies abans de la següent Monogràfica del Club.

2. remetre a la Comissió de Campionat una relació dels punts obtingus en què consti, com a mínim, l'exposició o concurs, data de celebració, Jutge, qualificació i altres mèrits obtinguts. Fotocòpia de les cartolines de qualificació, fotocòpia del Certificat de Displàssia de l'exemplar, fotocòpia del pedigrí, LOE o RRC o qualssevol altre admés per la FCI en què s'hi indique la propietat de l'exemplar.

VUITENA.- Incompliment

·        L'incompliment de qualsevol dels apartats anteriors donarà com a resultat la pèrdua expressa del dret al títol.

Les falsedats o errades d'inscripció d'un exemplar que pogueren donar lloc a errades en les qualificacions i/o puntuacions o afavoriran d'alguna manera a l'exemplar, seran sancionades de forma severa per la Comissió del Campionat, sense perjudici d'altres sancions per part de la RSCE, FCI o societats canines delegades.

El Club del GAC
Estatuts
Junta Directiva
Programa 2007 - 2010
Comissió de cria
Jutges especialistes
 
El Gos d'Atura Català
Història
Estàndard
Directrius del Club
Caràcter del GAC
Treball amb GAC
Bibliografia
 
Notícies
Exposicions
Calendari General 2009
Monogràfica 2009
  Resultats exposicions
Resultats Monogràfiques
 
Campionat del Club
 Reglament
Exposicions puntuables
Classificació provisional
Campions del Club
 
Activitats internacionals del Gos d'Atura Català
Galeria d'exemplars
Criadors
La botiga del Club
Adreces d'interés
Fer-se'n soci
Contactar amb...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Club del Gos d'Atura Català   Apartat de correus 217    17820 Banyoles (Girona)   -   Fax: 972 59 78 45     e-mail: [email protected]