INICI

REGLAMENT DE LA COMISSIÒ DE CRIA DEL CLUB

En data 24 d’abril de 2004, a Campins i en assemblea general extraordinària, d’acord amb els estatuts de l’entitat i a proposta de la Junta Directiva, va ser aprovada, per unanimitat, la posada en funcionament de la Comissió de Cria del Club del Gos d’Atura Català d’Espanya i el present Reglament que regula el seu abast, objectius i funcionament.

Article 1. Objectius de la Comissió de Cria.

La Comissió de Cria és un espai de diàleg entre els criadors, jutges i experts sectorials amb l’objectiu d’impulsar una renovada i potent política de cria, judici i selecció del gos d’atura català. És bàsic que aquest sigui un espai constructiu i productiu en el marc de les competències atribuïdes en l’article 3 d’aquest Reglament, és a dir, que discuteixi propostes concretes i generi propostes concretes.

Són objectius de la Comissió de Cria impulsar i fomentar:

a) Una major garantia de la qualitat de cria basada en un Reglament bàsic de caràcter obligatori per a tots els socis del Club i en un pla d’excel·lència gradual i voluntari.

b) Una gestió integrada del conjunt del pool genètic existent, fomentant el treball en equip de tots els socis criadors del Club.

c) Una identificació i filiació dels exemplars fiable.

d) Un major rigor dels judicis i de les confirmacions d’aptitud per a la reproducció.

e) Una valoració i anàlisi quantitatiu i de caràcter estadístic de la cabana de cria existent, treballant més amb xifres i menys amb intuïcions.

f) Una gestió de bases de dades genealògiques amb una vertadera orientació a la millora de la raça.

g) Una atenció especial al caràcter i al genotipus, evitant la difusió de malalties hereditàries i comportaments atípics.

h) Mecanismes d’objectivitat, transparència i participació en la política de cria.

i) La incorporació del criador amateur i el propietari particular, en el marc de la política de cria del Club.
 

Article 2. Composició.

D’acord amb els estatuts del Club, la Comissió de Cria la formen un vocal de la Junta Directiva, que actua com a president de la Comissió, tots els socis que tinguin afix, tots els jutges especialistes que siguin socis i tots els experts que la Junta Directiva consideri necessaris per al bon funcionament de la Comissió. Encara que els estatuts no limiten el nombre d’experts que poden ser convidats a formar part de la Comissió de Cria, la Junta Directiva procurarà no superar les cinc nominacions i haurà de justificar davant la Comissió les raons que justifiquin la seva decisió. A part del vocal de la Junta Directiva que ostenti la presidència de la Comissió s’incorporarà a la Comissió de Cria el vocal de treball i caràcter.

El compliment dels requisits contemplats en el paràgraf anterior atorguen el dret directe de formar part de la Comissió de Cria del Club del Gos d’Atura Català d’Espanya.

Respecte a aquells afixos amb més d’un titular, se seguirà el mateix criteri de la Unió Cinòfila de Catalunya o la RSCE, és a dir, només admetrà en la “Comissió de Cria” els titulars d’un afix determinat quant tots els titulars siguin socis del Club.

Atès que la decisió de formar part de la Comissió de Cria és un acte voluntari, a efectes de notificacions i de dret de veu i vot, seran considerats membres de la Comissió aquelles persones que, tenint el dret, manifestin el seu interès al President de la Comissió i posin a la seva disposició una adreça de correu electrònic de contacte. Anualment, s’haurà de ratificar la composició de la Comissió.

A les sessions de la Comissió de Cria pot assistir, amb veu però sense vot, qualsevol soci del Club interessat.
 

Article 3. Competències i atribucions.

D’acord amb els estatuts del Club, la Comissió de Cria és un òrgan consultiu i assessor de la Junta Directiva que no té caràcter vinculant. El seu àmbit de treball es circumscriu a la política de cria, judici i selecció de la raça, tant pel que fa a la morfologia com al caràcter. El debat i/o proposta respecte a la resta de polítiques del Club o al control de l’actuació de la Junta Directiva tenen els seus propis fòrums de treball, entre els quals l’assemblea general, i no són, en cap cas, objecte d’aquesta Comissió.

D’ordinari, la Comissió de Cria debat i informa les propostes presentades per escrit tant pel president de la Comissió com per aquells membres d’aquesta que ho desitgin o per les ponències tècniques creades per la pròpia Comissió. Preceptivament, haurà de validar “l’informe anual de cria i judicis”, qualsevol normativa o ordenança impulsada per la Junta Directiva en l’àmbit de la cria, judici i selecció de la raça i qualsevol proposta de modificació de l’estàndard de la raça que es pogués formular.

Correspon, també, a la Comissió de Cria nomenar els seus representants, d’entre els membres que no formin part de la Junta Directiva, a la Junta de Valoració, òrgan col·legiat que s’hauria de constituir per a iniciar la base de dades de la cabana existent de gos d’atura català.
 

Article 4. Règim de funcionament.

Les sessions de la Comissió de Cria seran convocades pel seu president, bé a instància pròpia, previ acord de la Junta Directiva del Club, bé a instància d’un mínim de deu membres de la pròpia Comissió de Cria. Es procurarà que hi hagi un mínim de dues reunions anuals, una d’elles coincidint amb l’exposició monogràfica del Club. La convocatòria es formularà per correu electrònic per facilitar la difusió de la documentació i les propostes a discutir i per facilitar que aquells membres que no puguin assistir presencialment a les sessions puguin fer arribar els seus comentaris o opinions al president de la Comissió.

La convocatòria es farà amb un mínim de quinze dies naturals d’antelació i anirà acompanyada de l’ordre del dia, data, lloc i de les propostes documents objecte de debat. Una setmana abans de la convocatòria, s’enviarà un correu electrònic d’avís per si algun membre de la Comissió volgués presentar alguna proposta, cosa que haurà d’avançar
per escrit.

S’aixecarà acta de les sessions. Els ponents presentaran i argumentaran les seves propostes per a, posteriorment, obrir el debat. Es llegiran públicament les aportacions que hagin pogut arribar per correu electrònic. El president farà una proposta de conclusions cercant la unanimitat i el consens. En cas de no aconseguir-se en un temps raonable, es
passarà a votació i el resultat es farà constar en acta.

Serà possible la delegació de vot a un altre membre de la Comissió de Cria. Aquesta s’haurà de formular per escrit fent constar el nom, la data concreta de la sessió, la signatura, el número de DNI i el nom de la persona a qui es delega.

Es constituiran, com a mínim, dues ponències paritàries de treball entre membres de la Junta Directiva i altres membres de la Comissió de Cria: una d’anàlisi dels judicis i un altra d’anàlisi i seguiment dels resultats dels treballs efectuats per la Junta de Valoració. Ambdues ponències, conjuntament, redactaran “l’informe anual de cria” que presentaran al plenari de la Comissió de Cria.
 

Article 5. Pèrdua de la condició de membre de la Comissió.

Aquells membres que vulnerin el present Reglament, a petició del president i prèvia majoria simple dels assistents a la sessió, seran aparats de la Comissió de Cria pel període d’un any. En cas de reincidència, quedaran apartats de forma permanent amb independència que pugui conservar la seva condició de soci del Club.

 

El Club del GAC
Estatuts
Junta Directiva
Programa 2007 - 2010
Comissió de cria
Jutges especialistes
 
El Gos d'Atura Català
Història
Estàndard
Directrius del Club
Caràcter del GAC
Treball amb GAC
Bibliografia
 
Notícies
Exposicions
Calendari General 2009
Monogràfica 2009
  Resultats exposicions
Resultats Monogràfiques
 
Campionat del Club
 Reglament
Exposicions puntuables
Classificació provisional
Campions del Club
 
Activitats internacionals del Gos d'Atura Català
Galeria d'exemplars
Criadors
La botiga del Club
Adreces d'interés
Fer-se'n soci
Contactar amb...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Club del Gos d'Atura Català   Apartat de correus 217    17820 Banyoles (Girona)   -   Fax: 972 59 78 45     e-mail: [email protected]