Junta Directiva
Programa 2007 - 2010
Comissió de cria
Jutges especialistes
Documentació
 
Història
Estàndard
Directrius del Club
Caràcter del GAC
Treball amb GAC
Bibliografia
 
Calendari General 2009
Monogràfica 2009
  Resultats exposicions
Resultats Monogràfiques
 
 Reglament
Exposicions puntuables
Classificació provisional
Campions del Club
 
 
 
 
 

26 i 27 DE SETEMBRE DE 2009
PARC DE LA DRAGA (BANYOLES - GIRONA)

XXIX EXPOSICIÓ MONOGRÀFICA DE GOS D'ATURA CATALÀ
Jutgessa: Julia Agudin

PROGRAMA

PROGRAMA

Dissabte, 26 de setembre'09:

17:00: INICI DE LES ACTIVITATS / INICIO ACTIVIDADES:

  • Assemblea de socis del CGAC / Asamblea de socios CGAC
  • Conferències / Conferencias:

    - (Àngel Casellas): Socialització i comportament: del cadell nat, al gos adult / Socialización y comportamiento: del cachorro recién nacido, al perro adulto

    - (Agustí Tonietti): Temes d'actualitat sobre el gos d'atura català / Temas de actualidad sobre el gos d'atura català

21:30: SOPAR DE GERMANOR / CENA / DINNER

Diumenge, 27 de setembre'09: Dia de l'Exposició

09.00: Retirada documentació i lliurament obsequi del Club / Retirada documentación y entrega obsequio del Club

10.00: Inici dels judicis de l'Exposició Monogràfica / Inicio de los juicios de la Exposición Monográfica

Final de la Monogràfica / Final de la Monográfica:

  • Confirmacions/ Confirmaciones
  • Lliurament dels trofeus / Entrega de los trofeos


PREUS / PRECIOS / PRICES

PREUS / PRECIOS / PRICES
Data límit d'inscripcions / fecha límite inscripciones / inscription's limit date
Fins / hasta / until:
14 / 09 / 2009
El justificant de pagament s'ha d'enviar amb la inscripció!
¡El justificante de pago se tiene que enviar con la inscripción!

The payment invoice must be send with the inscription!
Classes / clases:
CH, O, I, J, V, C i P
Socis
socios
member

No socis
no socios
no member

1er gos / 1er perro / 1st dog
2n gos / 2 do perro / 2nd dog
3r gos / 3er perro / 3th dog

30 €
25 €
20 €

35 €
30 €
25 €

4t gos i següents / 4to perro y siguientes / 4th dog and next
Classe parelles / clase parejas / pairs class
Grup de cria / grupo de cría / breeding's group
Gratuït
gratis

free
Confirmacions / confirmaciones / to confirm
5 €

Preu sopar / precio cena / dinner's price
(S'ha d'abonar juntament amb la inscripció del gos a l'Exposició
/ se tiene que pagar junto a la inscripción del perro /
it must be paied within inscription of the dog)

Adult / Adulto: 30€
Infantil
/ children: 12€

C.C. Club del Gos d'Atura Català: 2100 3131 14 2200146186 "la caixa"
----
IBAN ES8921003131142200146186
BIC/CODIGO SWIFT  CAIXESBBXXX

El justificant de pagament s'ha d'enviar amb la inscripció!
¡El justificante de pago se tiene que enviar con la inscripción!

The payment invoice must be send with the inscription!


INSCRIPCIONS / INSCRIPCIONES /
INSCRIPTIONS

El justificant de pagament s'ha d'enviar amb la inscripció!
¡El justificante de pago se tiene que enviar con la inscripción
!
The payment invoice must be send with the inscription!
 Formulari d'Inscripció / Formulario de Inscripción / Inscription form
Raça / raza / breed:
Varietat / variedad / variety:
Color / colour:
Sexe / sexo / sex:
Naixement / nacimiento / birth:
/ /
Classe / clase / class:
Tatuatge / Tatuaje / tattoo:
Xip / chip:
Nom gos / Nombre perro / dog's name:
Llibre d'Origens / Libro de Orígenes / origin's book:
Pare / padre / father:
Mare / madre / mother
Criador / breeder:
Soci número / Socio Número / member's number:
Propietari / propietario / owner:
Adreça / Dirección / Address:
Codi Postal - Població
C. Postal - Población

Postcode - City
-
Província / provincia / province:
País / country:
E-mail:
Telèfon / teléfono / phone number :
Fax:
Grup de cria / grupo de cría con: / breeding's group
Parella amb / pareja con / pair with:
Confirmació / confirmación / confirm:
Sopar del dissabte:
/cena sábado: /
saturday's dinner:
Mètode de pagament / Forma de Pago / payment's kind::
Giro    Banco
Étranger (indispensable):
Mandat-Poste

*


* Inscripció no pagada = Inscripció no rebuda
* Inscripción no pagada = Inscripción no recibida

* If don't pay the inscription = we don't recive it

El justificant de pagament s'ha d'enviar amb la inscripció!
¡El justificante de pago se tiene que enviar con la inscripción
!
The payment invoice must be send with the inscription!

CLASSES / CLASES

CLASSE CAMPIONS (C.CH.): Per exemplars que tenen el títol de Campió d’un país reconegut per la FCI i la RSCE. Els propietaris hauran d’adjuntar la fotocòpia del títol de Campió juntament amb la inscripció.
CLASSE CAMPEONES (C.CH.): Para los ejemplares que tienen el título de Campeón de un país reconocido por la FCI i la RSCE. Los propietarios deberán adjuntar la fotocopia del titulo de Campeón junto con la inscripción

CLASSE OBERTA (C.O.): Per exemplars majors de 15 MESOS
CLASE ABIERTA (C.O.): Para los ejemplares mayores de 15 MESES

CLASSE INTERMITJA (C.I.): Per exemplars de 15 A 24 MESOS
CLASSE INTERMEDIA (C.I.): Para los ejemplares de 15 A 24 MESES

CLASSE JOVES (C.J.): Per exemplars que tenen més 9 MESOS i menys de18
CLASE JÓVENES (C.J.): Para ejemplares que tienen más de 9 MESES y menos de 18

CLASSE VETERANS (C.V.): Per exemplars amb més de 8 ANYS
CLASE VETERANOS (C.V.): Para los ejemplares con más de 8 AÑOS

CLASSE PARELLES: Per mascle i femella del mateix propietari, presentats per una sola persona. Ambdós exemplars han d’estar inscrits individualment en alguna de les categories anteriors.
CLASE PAREJAS: Para macho y hembra del mismo propietario, presentados por una sola persona. Los dos ejemplares deben estar inscritos individualmente en alguna de les categorías anteriores.

CLASSE GRUP DE CRIA: Per grups de 3 o més exemplars, sense distinció de sexe, d’un mateix criador, encara que no siguin de la seva propietat en el moment de la prova. Tots ells han d’estar inscrits individualment en alguna de les classes anteriors
CLASE GRUPO DE CRÍA: Para grupos de 3 o más ejemplares, sín distinción de sexo, de un mismo criador, aunque que no sean de su propiedad en el momento de la prueba. Todos ellos deben estar inscritos individualmente en alguna de las clases anteriores

CLASSE CADELLS (C.C.): Per exemplars que tenen més de 5 MESOS i menys 9 MESOS
CLASSE CACHORROS (C.C.): Para ejemplares que tienen más 5 MESES y menos de 9 MESES

CLASSE PUPPY (C.P.): Per exemplars que tenen més de 3 MESOS i menys de 5
CLASSE PUPPY (C.P.): Para ejemplares que tienen más de 3 MESES y menos de 5

CONFIRMACIONS: Per exemplars a partir d’1 ANY d'edat.
CONFIRMACIONES: Para ejemplares que tienen más de 1 AÑO.

Pels exemplars no inscrits al LOE o RRC, és necessari adjuntar fotocòpia del pedigrí
Para los ejemplares no inscritos en el LOE o RRC, es necesario adjuntar fotocopia del pedigrí

 

                                                               Club del Gos d'Atura Català   Apartat de correus 217    17820 Banyoles (Girona)   -   Fax: 972 59 78 45     e-mail: [email protected]